Team

Ham­burg

Dr. med. Mar­tin Buchholz

Geschäfts­füh­rer

martin.​buchholz@​herzretter.​de

Tele­fon: 040 - 854 106 50

Anna-Marie Sun­dermey­er

Team­lei­tung | Mar­ke­ting Projektmanagement

anna.​sundermeyer@​herzretter.​de

Tele­fon: 040 - 854 106 50

Mari­jke Essink-Argentato

Team­as­sis­tenz | Pro­jekt­ma­nage­ment Schulen

marijke.​essink-​argentato@​herzretter.​de

Tele­fon: 040 - 854 106 50

Peter Stoll

IT | EDV

peter.​stoll@​herzretter.​de

Tele­fon: 040 - 854 106 50

Cookie Consent mit Real Cookie Banner